Privacybeleid

PRIVACYBELEID

CONTACTGEGEVENS

Photography By Sil is een Eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Woonplaats:                      NIJKERK

KvK nr.:                              80517943

BTW nr.:                             NL003451196B67

Telefoonnummer:            +31(0)623555063

e-mailadres:                       info@photographybysil.nl  

Website:                             www.photographybysil.nl

In deze privacyverklaring informeren wij je hoe Photography By Sil persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Photography By Sil respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website]. En draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Photography By Sil. Wees je er dus van bewust dat Photography By Sil niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Photography By Sil.

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR PHOTOGRAPHY BY SIL WORDEN VERWERKT

Photography By Sil verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website; bijvoorbeeld internetbrowser en apparaat type.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Photography By Sil verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten. Deze gegevens zijn actief door jou aan haar verstrekt of jullie hebben hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven. Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:

Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst!

 • Ras (bijvoorbeeld huidskleur)
 • Godsdienst of Levensovertuiging (bijvoorbeeld het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat de zien is in de boekenkast op de foto)
 • Afbeeldingen: voor het gebruik van Portfolio
 • gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen).
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Photography By Sil heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@photographybysil.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Photography By Sil kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van haar en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan haar hebt verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

DOELGRONDSLAG
1. Voor het afhandelen van jouw betaling, aflevering voor goederen en diensten. Omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening van een overeenkomst 
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voerenOmdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening van een overeenkomst 
3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbarediensten of eventuele wijzigingen van dienstenGerechtvaardigd belang 
4. Photography By Sil verwerkt ookpersoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplichtzijn, (bijvoorbeeld gegevens voor belastingaangifte etc.)Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijkeverplichting 
5. Online Promotie, reclame (folder) of ander bedrijfsdrukwerkdit betreft beeldmateriaal waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen.
6. Photography By Sil analyseert jouw gedrag op de website (cookies)Omdat dit noodzakelijk is daarmee de website te kunnen verbeteren. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Photography By Sil neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/stagiaire van Photography By Sil) tussen zit. Photography By Sil gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen: Google Analytics en haar websiteprovider voor het bijhouden van statistieken van haar website(s), om zodoende beter zicht te krijgen op de informatiebehoefte van bezoekers van haar website(s).)

HOELANG PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Photography By Sil bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Photography By Sil hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
 • In elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
 • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
 • Afbeeldingen worden na afronding van een overeenkomst onbeperkt bewaard indien afbeeldingen gebruikt worden voor portfolio en naslagwerk.
PERSOONSGEGEVENSTERMIJNREDEN
Naam, Adres, Woonplaats, TelefoonnummerBewaartermijn van 1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ze eventuele gegevensvan jou terug kan vinden
E-mailadresZolang je ingeschreven staatvoor het ontvangen van mijnnieuwsbrief Zodat ze jou kan informeren ofcontact met je kan opnemenna het invullen van een onlinecontactformulier
Overige persoonsgegevensdie je actief verstrektBewaartermijn van 1 jaar na afronding van de overeenkomstZodat ze eventuele gegevensvan jou terug kan vinden
Onbewerkt beeldmateriaal reportages.Maximaal 2 maanden na afronding van de overeenkomst 
Bewerkt beeldmateriaal reportages.Onbeperkt (mits om verwijdering verzocht)Voor portfolio en naslagwerk. 
Beeldmateriaal waarvoor de klant toestemming heeft gegeven om (online) te mogen delen ter promotie van mijn activiteiten als fotograaf.Onbeperkt (mits om verwijdering verzocht)Voor portfolio en naslagwerk. 

 HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN/ANDEREN

Photography By Sil verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou (denk b.v. aan een back-up collega) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Photography By Sil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Photography By Sil alleen jouw persoonsgegevens aan andere derden indien dit noodzakelijk is voor de back-up uitvoering van geboortefotografie, dit doet ze alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

DERDECATEGORIEDOEL DELENWELKE GEGEVENS
Accountant/BoekhouderVerwerkerOm de BTW-aangiftete doenInkoop- enverkoopfacturen
Email- en websiteprovider Hostnet/WordpressVerwerkerVoor de websiteen e-mailsN.A.W., Telefoonnummer, emailadres 
DrukkerijVerwerkerVoor het leveren van fotoalbumsFoto’s en eventuele N.A.W gegevens. 
(Social) MediaVerwerkerPublicatie tijdschriften en website (blog)Foto’s en eventuele N.A.W gegevens
 WeTransferVerwerkerPublicatie Sneak Preview & Fotoreportage. Foto’s en emailadres

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Photography By Sil neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@photographybysil.nl.  

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Photography By Sil en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@photographybysil.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Photography By Sil zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

INDIENEN KLACHT

Photography By Sil wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Photography By Sil niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Photography By Sil behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Voor vragen mailt u naar info@photographybysil.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is van november 2020